Vadim & Irina Love story/Walk ~ Prague, 28.02.2017