Love story in Prague Love story ~ Prague, 10.02.2017