Karin&Vincent Love story/Walk ~ Prague, 15.01.2017